مشتریان سایت ها و سامانه های اداری

اداره کل هواشناسی استان کردستان - اداره کل هواشناسی استان کردستان - سنندج

ستاد نجات بخشی تالاب زریبار - استانداری کردستان - سنندج

شورای ایرانیان خارج از کشور کردستان - استانداری کردستان - سنندج